Skip to main content

ดาวน์โหลดร่างเอกสารประการอบรม scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

scratch_logo (1)

ตามที่สาขาคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมครูหลักสูตร การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://oho.ipst.ac.th/download/document/scratch/Scratch_Doc_traning56.rar
 

Scratch, อบรม