Skip to main content

ขอเชิญครูทั่วประเทศร่วมงาน วทร21 ส่งผลงานและworkshop

สสวท. ขอเชิญครูทั่วประเทศร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนครั้งที่ 21 (วทร.21) วันที่ 17-20 มกราคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ และครูผู้สนใจนำเสนอผลงานและ/หรือการเสนอกิจกรรมวิชาการ  วทร.21 ประกอบด้วยกิจกรรมประเภทต่างๆ ดังนี้ การประชุมปฏิบัติการ คลินิกวิชาการ การสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี การบรรยายวิชาการ การนำเสนอผลงานด้วยวาจา และการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มนำเสนอผลงาน/กิจกรรมวิชาการวิชาการฯ  ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.ismtec2013.org/thai