Skip to main content

กิจกรรม MICT CAMP::ขอเชิญนักเรียนส่งผลงานชิงรางวัลกว่าหนึ่งแสนบาท

กิจกรรม MICT CAMP ขอเชิญนักเรียนร่วมประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ "สื่อส่งเสริมการเรียนรู้" ชิงทุนการศึกษา รวมกว่า 100,000 บาท ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.ku.ac.th/mictcamp/