Posts Tagged ‘computing’

Bubble Sort

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สื่อการสอน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำนำ          การเรียงลำดับวิธีนี้จะกระทำโดยการเปรียบเทียบค่าข้อมูลที่อยู่ติดกันทีละคู่ไปเรื่อยๆ ในกรณีเรียง ลำดับข้อมูลจากน้อยไปมาก ถ้าค่าแรกมีค่ามากกว่าค่าสองก็จะทำการสลับที่กัน โดยวิธีการนี้ จะทำให้ ข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่าลอยสูงขึ้นเรื่อยเหมือนฟองสบู่(bubble) ที่ลอยขึ้นที่สูง และข้อมูลที่น้อยที่สุดก็จะ อยู่ในต่ำแหน่งบนสุดของชุดข้อมูลจึงเรื่อยการเรียงลำดับวิธีนี้ว่า BUBBLE  SORT   Read More.

Shortest Path

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สื่อการสอน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำนำ            SHORTEST PATH เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวกับทฤษฎีกราฟเพื่อหาระยะทางที่สั้นที่สุด ในการเชื่อมจุด แต่ละจุด บนระนาบที่เราสนใจ ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆ เช่น ถ้าต้องการตัดถนนผ่านเมือง 5 เมือง เราจะ ต้องหาเส้นทางในการตัดถนนที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด Read More.

Binary Tree

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สื่อการสอน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำนำ          ในการเรียงลำดับข้อมูลจะมีได้หลายวิธี ซึ่ง Binary Tree เป็นอีกวิธีการหนึ่ง มีลักษณะการจัดวาง ตำแหน่งของข้อมูลซึ่งรูปร่างคล้ายต้นไม้ หลักการของ Binary Tree คือ กำหนดให้ข้อมูลแต่ละชุดมีค่า เป็นโหนด Read More.

Tower of Hanoi

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สื่อการสอน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำนำ            ตามตำนานเล่าว่าในอดีตกาล ณ ประเทศอินเดียพระที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งหนึ่งจำเป็นจะต้องขนย้าย แผ่นอิฐซึ่งเป็นส่วนประกอบในการสร้างเจดีย์ จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่าขณะ ทำการขนย้าย จะยกอิฐได้ครั้งละ 1 แผ่น และไม่สามารถวางแผ่นอิฐใหญ่ทับบนแผ่นอิฐที่เล็กกว่าได้ ดังนั้นจึงจะ ต้องขน Read More.