Posts Tagged ‘bubble sort’

Bubble Sort

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สื่อการสอน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำนำ          การเรียงลำดับวิธีนี้จะกระทำโดยการเปรียบเทียบค่าข้อมูลที่อยู่ติดกันทีละคู่ไปเรื่อยๆ ในกรณีเรียง ลำดับข้อมูลจากน้อยไปมาก ถ้าค่าแรกมีค่ามากกว่าค่าสองก็จะทำการสลับที่กัน โดยวิธีการนี้ จะทำให้ ข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่าลอยสูงขึ้นเรื่อยเหมือนฟองสบู่(bubble) ที่ลอยขึ้นที่สูง และข้อมูลที่น้อยที่สุดก็จะ อยู่ในต่ำแหน่งบนสุดของชุดข้อมูลจึงเรื่อยการเรียงลำดับวิธีนี้ว่า BUBBLE  SORT   Read More.