Posts Tagged ‘หลักสูตร พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)’

อบรมครูออนไลน์หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 รุ่น 2

เขียนโดย npain เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, วิทยาการคำนวณ

        สสวท. ขอเชิญชวนครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 รุ่น 2 แบบออนไลน์ Read More.