Posts Tagged ‘สาขาเทคโนโลยี สสวท.’

อบรมครูผู้สอนวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์ 2 หลักสูตร

เขียนโดย npain เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ครู, วิทยาการคำนวณ

“โปรดอ่านทุกข้อความต่อไปนี้และข้อความในเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม”        สสวท. ขอเชิญชวนศึกษานิเทศก์ หรือครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกระดับชั้น ทุกสังกัดทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ใน 2 หลักสูตร Read More.

อบรมครูออนไลน์หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 รุ่น 2

เขียนโดย npain เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, วิทยาการคำนวณ

        สสวท. ขอเชิญชวนครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 รุ่น 2 แบบออนไลน์ Read More.