บุคลากร

บุคลากร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ภายใน
นายพรพจน์   พุฒวันเพ็ญ ผู้อำนวยการสาขาคอมพิวเตอร์ 3412
นายนิพนธ์    ศุภศรี ผู้ชำนาญ 3413
นางสาวจินดาพร   หมวกหมื่นไวย ผู้ชำนาญ 3414
นางสาวทัศนีย์   กรองทอง ผู้ชำนาญ 3409
นางสาวจีระพร    สังขเวทัย ผู้ชำนาญ 3415
นางสาวพรพิมล   ตั้งชัยสิน ผู้ชำนาญ 3407
นายนิรมิษ   เพียรประเสริฐ นักวิชาการ 3413
นายพนมยงค์   แก้วประชุม นักวิชาการ 3408
นางสาววชิรพรรณ  ทองวิจิตร นักวิชาการ 3415
นางสาวเบญจพร จักรบวรพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 3406

พนักงานสมทบ

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล ผู้เชี่ยวชาญ สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.
นางศิริกร จันทร์นวล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์