บทบาทหน้าที่

ตรา สสวท น้ำเงิน -C100-M65 - Copypng_Page12

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ภารกิจที่ สสวท. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ คือ ศึกษา วิจัย และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ดำเนินการอบรมครูอาจารย์ ส่งเสริมการค้นคว้า ปรับปรุง และประดิษฐ์สื่ออุปกรณ์ จัดทำหนังสือเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออุเทศ คู่มือครู และหนังสืออ่านประกอบ รวมทั้งส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อนำไปสู่การผลิตนักวิทยาศาสตร์ และครูวิทยาศาสตร์ชั้นนำ

          ในส่วนของสาขาคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามความเคลื่อนไหวของการพัฒนาหลักสูตรวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ กระบวนการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดผลและประเมินผลวิชาคอมพิวเตอร์ กำหนดมาตรฐานหลักสูตรของประเทศ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และสื่อการสอน ตรวจหนังสือเรียน และ คู่มือครู ศึกษา วิจัย ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรการอบรมครู และเป็นวิทยากรในการ อบรมครู เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นแหล่งข้อมูลและให้บริการทางวิชาการ นอกจากนี้ยังมีภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ อาทิเช่น การจัดส่งเยาวชนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ โครงการเตรียมวิทยากรแกนนำ ด้านวิชาคอมพิวเตอร์ จัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่าย