เกียรติบัตรการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนไทย 2557

8


ตามที่ สสวท. ร่วมกับชมรมครูหุ่นยนต์ไทย ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนไทย "TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014" เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2557 นั้น สสวท.จึงขอมอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยให้ท่านดาวน์โหลดและจัดพิมพ์์ได้เอง ตามลิงค์ด้านล่างนี้�


1. เกียรติบัตรณะกรรมการ

2. เกียรติบัตรผู้แข่งขันประเภทหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับประถมศึกษา

3.�เกียรติบัตรผู้แข่งขันประเภทหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษา

4. เกียรติบัตรผู้แข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา

5. เกียรติบัตรผู้แข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษา


ทั้งนี้ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความล่าช้า


หมายเหตุ : ห้ามทำการดัดแปลง แก้ไขข้อมูลต่างๆ บนเกียรติบัตรเด็ดขาด�และหากรายชื่อในเกียรติบัตรมีความผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อ อ.นิรมิษ เพียรประเสริฐ ที่อีเมล npain@ipstweb.com

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 Call center 0-2335-5222