Skip to main content

Tag: โครงการ

Thailand ICT Awards 2013

 

 

image002

รายละเอียดโครงการ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ไทยให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ หรือ  Thailand ICT Awards (TICTA Award) ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Continue reading

โครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

หลักการและเหตุผล
ตามแผนอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการฝึกอบรมครูที่มีศักย์ภาพ เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนำให้ท้องถิ่นจากนั้นให้วิทยากรแกนนำไปขยายผลในการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบ และทำหน้าที่ให้การอบรมครูประจำการในสังกัด รวมถึงเป็นผู้นำทางวิชาการในท้องถิ่นต่อไป

เป้าหมายของโครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์
เป้าหมายเชิงปริมาณ : อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมที่จะเป็นวิทยากรแกนนำจะ ได้รับการอบรมตามหลักสูตรวิทยากรแกนนำ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ จะได้รับการ อบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำ

วัตถุประสงค์ของการอบรมครูแกนนำ
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ มีความรู้ในเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนมีความมั่นใจที่จะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในการเป็นวิทยากรอบรมครูประจำการ ตลอดจนเป็นผู้นำทางวิชาการในท้องถิ่น
เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากรในท้องถิ่นได้คิด และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน สำหรับใช้ในการเรียนการสอน และการอบรมครูเพื่อใช้ใน การอบรมครูและเผยแพร่แก่ครูประจำการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคัดเลือก
วิทยากรแกนนำจะคัดเลือกจากครูผู้สอน ศึกษานิเทศน์ และสามัญศึกษาจังหวัดโดยมีรายละเอียดดังนี้

· วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอน
o จบสายคอมพิวเตอร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี
o จบสายวิทยาศาสตร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 4 ปี
o อื่นๆ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 6 ปี
· มีความตั้งใจที่จะเป็นวิทยากรแกนนำ
· มีเวลาที่จะอุทิศให้กับการเข้ารวมรับการอบรม และเป็นวิทยากรในการอบรม
· มีมุนษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้
· มีความสามารถในการเป็นวิทยากร และถ่ายทอดความรู้ได้ดี
· มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ

วิทยากรแกนนำจะคัดเลือกจากครูผู้สอน ศึกษานิเทศน์ และสามัญศึกษาจังหวัดโดยมีรายละเอียดดังนี้

 • วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอน
  o จบสายคอมพิวเตอร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี
  o จบสายวิทยาศาสตร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 4 ปี
  o อื่นๆ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 6 ปี
 • มีความตั้งใจที่จะเป็นวิทยากรแกนนำ
 • มีเวลาที่จะอุทิศให้กับการเข้ารวมรับการอบรม และเป็นวิทยากรในการอบรม
 • มีมุนษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้
 • มีความสามารถในการเป็นวิทยากร และถ่ายทอดความรู้ได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ

การคัดเลือกวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

ประชุมประสานแผนร่วมกับผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด ศึกษานิเทศน์วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของกรมสามัญศึกษา จากนั้นผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดร่วมกับศึกษานิเทศน์ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คัดเลือกและส่งรายชื่อครูผู้สอน วิชา คอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถตามจำนวนในโครงการ หรือวิทยากรแกนนำรุ่น 1 แนะนำครูผู้มีความสามารถ และส่งรายชื่อ ผู้ที่จะเป็น วิทยากรแกนนำที่มีคุณสมบัติข้างต้นจำนวนหนึ่ง โดยจัดลำดับความต้องการ สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. จะทำการคัดเลือก ให้เหลือเท่ากับจำนวนที่ต้องการ

 

โครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

โครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

ขั้นตอนการคัดเลือกตัวแทน

           มูลนิธิฯ สอวน. จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายอบรมเข้มที่ สสวท. ถ้านักเรียน คนใดสนใจ ขอให้ติดต่อ กับฝ่ายแนะแนวหรือฝ่ายวิชาการ หรือ  หรือมูลนิธิฯ สอวน. หรือ สาขาโอลิมปิกวิชาการ สสวท. โทร.3924021  ต่อ 2202-2207


ช่วงเวลาดำเนินการ 

ค่ายสอวน. ค่าย 1

 

 

ค่ายสอวน. ค่าย 2

แข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

ค่ายอบรมเข้มรอบที่ 1

ค่ายอบรมเข้มรอบที่ 2   ช่วงที่ 1

ค่ายอบรมเข้มรอบที่ 2   ช่วงที่ 2

ประกาศผลตัวแทน 4 คน

: ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน

 

 

: ประมาณเดือน มีนาคม เมษายน

: ประมาณเดือน เมษายน พฤษภาคม (คัดเหลือ 25 คน)

: เดือนตุลาคม  ใช้เวลาประมาณ 3 อาทิตย์ (คัดเหลือ 15 คน)

: ปลายมีนาคม ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ (คัดเหลือ 7 คน)

: ปลายเดือนเมษายน ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์

: ปลายเดือนเมษายน  (วันสุดท้ายของการเข้าค่าย)

 

แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

การจัดอบรมที่ สสวท.

            นักเรียนที่มาเข้าค่ายฝึกอบรมเข้มคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ สสวท. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่ สสวท. มีห้องอบรมคอมพิวเตอร์ และหอพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ นมและขนมระหว่าง พักเรียนใน แต่ละช่วง

ตารางอบรมในการเข้าค่ายที่ สสวท.

   7.00 – 8.30 น.

 

 

9.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.

10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.

14.45 – 16.00 น.

18.00 – 19.00 น.

19.00 – 22.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

 

 

อบรมเนื้อหา  เขียนโปรแกรม

พักรับประทานอาหารว่าง

อบรมเนื้อหา  เขียนโปรแกรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

อบรมเนื้อหา  เขียนโปรแกรม

พักรับประทานอาหารว่าง

อบรมเนื้อหา  เขียนโปรแกรม

รับประทานอาหารเย็น

ฝึกแก้โจทย์ปัญหา

หมายเหตุ

     ·   ในการเข้าค่ายรอบที่ 2 ช่วงที่ 2  นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าค่าย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม
·   ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจะต้องเข้าค่ายฝึกอบรมที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระยะหนึ่ง ก่อนเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศ


เนื้อหาที่ใช้ในการอบรม 

 • Programming  Review : Pointer  and  Recursion + Lab
 • Combinatorics + Lab
 • Stacks , Queue , Linked Lists + Lab
 • Tree  and  Binary  Search  Tree + Lab
 • Data  Structure + Lab
 • Sorting + Lab
 • Priority  Queue (Heap) + Lab
 • Hashing + Lab
 • Algorithm   Design  Techniques
 • Devide  and  conqver  and Dynamic  Programming + lab
 • Backtracking  and  Greedy  Algorithm + Lab
 • Introduction to Graph  Theory

a.        Representation, BFS, DFS,Topological Sorting+Lab

b.        MST, Implementation of  Union  Find  Data  Structure + Lab

c.        Single  Source  Shortest  Path, Pair Shortest  Path + Lab

 • Mathematical  Foundation

a.        Recurrence  Relations + Lab
b.        Asymptotic  Complexity + Lab

 • Blachtracking  and  Pruning + Lab
 • Problem  Solving

โครงการค่ายยุวคอมพิวเตอร์

           สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) มีหน้าที่หลักในการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน อบรมและพัฒนาครูวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ในการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์

โครงการค่ายยุวคอมพิวเตอร์เป็นโครงการหนึ่งที่ ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ที่จัดโดยสาขาคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักและสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้มีพื้นฐานและทักษะในด้านคณิตศาสตร์


ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวคอมพิวเตอร์ 

รายละเอียดการรับสมัคร

ระยะเวลาการเข้าค่ายฯ

 • ระยะเวลาการเข้าค่ายยุวคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 วัน 4 คืน

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และคำยินยอมของผู้ปกครอง
 2. แบบตอบรับการเข้าค่ายฯ ซึ่งกรอกที่อยู่ของท่านพร้อมติดแสตมป์
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดในใบสมัคร
 4. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของปีการศึกษานั้น จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ : 
นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะใช้ ปพ.1 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะใช้ ปพ.1 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะใช้ ปพ.1 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3
 2. มีคะแนนสะสมของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยทั้ง 3 วิชา อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป
 3. มีสุขภาพแข็งแรง
 4. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรมของค่ายยุวคอมพิวเตอร์
 5. สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการเข้าค่ายฯ ซึ่งต้องพักในสถานที่ซึ่งศูนย์ฯ จัดให้ และปฏิบัติตามระเบียบของค่ายฯ อย่างเคร่งครัด
 6. ไม่เป็นผู้ที่เคยผ่านการเข้าค่ายยุวคอมพิวเตอร์มาก่อน

 ขั้นตอนการสมัคร

 1. นักเรียนส่งหลักฐานที่สมบูรณ์ทั้งหมด ไปยังศูนย์ที่เปิดรับสมัครตามจังหวัดที่ระบุไว้ ทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดศูนย์จัดค่ายฯ
 2. ศูนย์ฯ จะคัดเลือกผู้สมัครเข้าค่ายศูนย์ละ 40 คน โดยศูนย์ฯ จะส่งแบบตอบรับแจ้งกลับไปยังผู้สมัครทางไปรษณีย์และประกาศผลทางเว็บไซต์  ดูผลได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ที่สมัคร
 3. เฉพาะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ให้ส่งธนาณัติจำนวน 2,000 บาท มายังศูนย์ฯ ที่นักเรียนได้รับการคัดเลือกในระยะเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ และในกรณีที่จ่ายเงินแล้ว แต่ขอยกเลิกภายหลัง ทางศูนย์ฯ จะไม่คืนเงินให้

 กิจกรรมในค่ายยุวคอมพิวเตอร์

กิจกรรมในค่ายยุวคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่เน้นการฝึกให้นักเรียน ได้รู้จักคิดและแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นทั้งกิจกรรมวิชาการและเกมที่แฝงแนวความ คิดในการแก้ปัญหา

โปรแกรมการเรียนในค่ายยุวคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

9.00- 16.00 น. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์

– วันที่ 1 : Visual C#
– วันที่ 2 : ตรรกศาสตร์และคำสั่งเงื่อนไข
– วันที่ 3 : การแก้ปัญหาและคำสั่งวนซ้ำ
– วันที่ 4 : โปรแกรมย่อยและกราฟิก
– วันที่ 5 : โครงงาน นำเสนอผลงาน และรับวุฒิบัตร

16.00 – 17.30 น. กิจกรรมภาคสนาม กีฬายุวฯ เกม

19.00 – 21.00 น. เกมคำนวณ เพิ่มทักษะการแก้ปัญหา

*** วันสุดท้ายของค่ายฯ เลิกเวลา 16.00 น.
ติดต่อสอบถามได้ที่ อ.พรพิมล ตั้งชัยสิน 023924021 ต่อ 3407 หรือptang@ipstweb.com

การใช้งาน IPST MicroBox

IPST MicroBoxobj148geo472pg1p12

• ส่วนประกอบ

• ลายวงจร

– ลายวงจรสำหรับพริ้นทร์ลง PCB (พริ้นทร์แบบสองหน้า)

– ลายวงจรสำหรับดูรายละเอียดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ

• โปรแกรมที่ใช้

– AVR Studio

– WinAVR

– PonyProg2000

•      รายการอุปกรณ์แต่ละบอร์ดสำหรับประกอบเอง

•      คู่มือการใช้ IPST MicroBox

•      ไฟล์ตัวอย่างที่ใช้กับ IPST MicroBox

 

 

 

แนะนำไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega16

 

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2466.pdf

http://www.captain.at/electronics/atmel-programmer/

http://www.inex.co.th/micro/