Posts Tagged ‘Scratch’

อบรมครูผู้สอนวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์ 2 หลักสูตร

เขียนโดย npain เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ครู, วิทยาการคำนวณ

“โปรดอ่านทุกข้อความต่อไปนี้และข้อความในเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม”        สสวท. ขอเชิญชวนศึกษานิเทศก์ หรือครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกระดับชั้น ทุกสังกัดทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ใน 2 หลักสูตร Read More.

อบรมครูออนไลน์หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 รุ่น 2

เขียนโดย npain เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, วิทยาการคำนวณ

        สสวท. ขอเชิญชวนครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 รุ่น 2 แบบออนไลน์ Read More.

เริ่มต้นสอนเขียนโปรแกรมง่ายนิดเดียว

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

       การเขียนโปรแกรมเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา  (critical thinking and problem solving) ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทำให้ผู้เรียนมีการคิดแบบมีเหตุผล เป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา การสร้างงานที่ดี Read More.

จาก Flowchart สู่ Scratch

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

          สิ่งสำคัญของการแก้ปัญหาใดๆ คือการกระบวนการแก้ปัญหา ในวิชาด้านวิทยาคอมพิวเตอร์เรียกว่าขั้นตอนวิธี (Algorithm)   ในการโปรแกรม (Programming) ครูผู้สอนจำเป็นจะต้องฝึกให้นักเรียนแสดงแนวความคิดในการแก้ปัญหาของตนโดยใช้รหัสลำลอง (Pseudocode) หรือ ผังงาน (Flowchart) ซึ่งเป็นเครื่องมือสากลที่ใช้ในการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์           ปัญหาที่ครูผู้สอนพบในการสอนเขียนผังงานหรือรหัสลำลองคือ Read More.

ดาวน์โหลด แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ดาวน์โหลด แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เทคนิคเบื้องต้นสำหรับเปลี่ยนแปลงตัวละคร Scratch

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

cratch เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างผลงานต่างๆ เช่น การทำแอนิเมชัน การจำลองทางวิทยาศาสตร์ เกม ดนตรี ศิลปะ การสร้างสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์

รับสมัครครูเข้าอบรมการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ Software, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ครู

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการโปรแกรม เพื่อให้ผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและได้นำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน

ดาวน์โหลดร่างเอกสารประการอบรม scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ Text, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ครู

ตามที่สาขาคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมครูหลักสูตร การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://oho.ipst.ac.th/download/document/scratch/Scratch_Doc_traning56.rar  

ประกาศ:รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม”การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์”

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ครู, ประกาศ

scratchตามที่สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมครูหลักสูตร “การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์” นั้น คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ได้รับการอบรมจำนวน 180 คนจากผู้สมัครจำนวน 767 คน ดังรายชื่อข้างล่าง

คำชี้แจง

 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  สสวท. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ได้แก่
  • ค่าเดินทาง (เบิกได้เฉพาะค่าโดยสารปรับอากาศ หรือค่ารถไฟชั้น 2 เท่านั้น)
  • ค่าที่พัก (ต้องพักที่โรงแรมรอยัล เบญจา และพักคู่กับผู้เข้ารับการอบรมท่านอื่นที่สสวท. จัดให้) แผนที่
  • ค่าอาหารทั้ง 3 มื้อ (เช้า กลางวัน และเย็น)
  • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอื่นๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าเอกสารอบรม
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับจดหมายยืนยันพร้อมแบบตอบรับการเข้าฝึกอบรม(ทั้งทางไปรษณีย์และอีเมล) ขอให้ส่งแบบตอบรับฯกลับสสวท. ภายในวันที่  6 ส.ค. 2555 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 3. สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สสวท. จะเปิดให้ดาวน์โหลดเอกสารชุดอบรมหลังจากที่การอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ที่เว็บไซต์ของสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

หมายเหตุ : (1) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์ และไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้ารับการอบรมได้
                 (2) ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วมการอบรมตลอดทั้ง 5 วัน

[รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก….]