Skip to main content

การคัดเลือก

การคัดเลือกวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

 

          ประชุมประสานแผนร่วมกับผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด ศึกษานิเทศน์วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของกรมสามัญศึกษา จากนั้นผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดร่วมกับศึกษานิเทศน์ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คัดเลือกและส่งรายชื่อครูผู้สอน วิชา คอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถตามจำนวนในโครงการ หรือวิทยากรแกนนำรุ่น 1 แนะนำครูผู้มีความสามารถ และส่งรายชื่อ ผู้ที่จะเป็น วิทยากรแกนนำที่มีคุณสมบัติข้างต้นจำนวนหนึ่ง โดยจัดลำดับความต้องการ สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. จะทำการคัดเลือก ให้เหลือเท่ากับจำนวนที่ต้องการ