ชุดอบรมครูโดยการศึกษาด้วยตนเองและคู่มือจัดการเรียนรู้

การสร้างเว็บเพจ, ความรู้เบื้องต้น, คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน, หลักการแก้ปัญหา, อินเทอร์เน็ต, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 Call center 0-2335-5222