Posts Tagged ‘เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร’

กิจกรรมไอซีทีระดับประถมศึกษา

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ครู, นักเรียน, ประถมศึกษาปีที่4, ประถมศึกษาปีที่6, สื่อการสอน, สื่อประกอบ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เอกสารประกอบการอบรม

กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สื่อประกอบคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ คู่มือครู, มัธยมศึกษาปีที่1, มัธยมศึกษาปีที่2, มัธยมศึกษาปีที่3, สื่อการสอน, สื่อประกอบ

สื่อใช้สำหรับประกอบคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จัดทำโดย สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.เท่านั้น โดย "รหัสผ่านจะอยู่ในหน้าคำชี้แจง" ของหนังสือคู่มือครูฯ แต่ละเล่ม ซึ่งในแต่ละชั้นปีจะไม่เหมือนกัน โดยมีให้ดาวน์โหลดดังนี้ สื่อประกอบคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม.1 (MediaIt-M1.zip :: 51.6 Read More.