Posts Tagged ‘camp’

ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกกิจกรรมค่ายการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ และการสร้างโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ IoT ตามนโยบาย Thailand 4.0

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

รายชื่อครูและนักเรียน ได้รับคัดเลือก กิจกรรมค่ายการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ และการสร้างโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ IoT ตามนโยบาย Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ที่ ชื่อ – นามสกุล   โรงเรียน จังหวัด 1 นายณัฐชนน  พรหมจันทร์ ม.5 ปลายพระยาวิทยาคม  กระบี่ 2 นายธนวัฒน์  ช่อชั้น ม.5 3 เด็กหญิงปฑิตตา สุวรรณภักดี ม.2 4 นายเขมรัตน์  เทพจิตร ม.5 5 นางสาวพลอยไพลิน  ถิ่นเขาต่อ ม.5 6 นางสาวกันยารัตน์  นวนนุ่น ม.5 7 นางสาวเตชินี ภิรมย์ […]