Posts Tagged ‘อบรม’

ขอเชิญครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ(MTEC) จะจัดกิจกรรม “ค่ายหุ่นยนต์ครู เอ็มเทค-สสวท.(MTEC-IPST Robotics Teacher Camp)” ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษจิกายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี จึงขอเชิญครูผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจะรับคัดเลือกจำนวน 50 คน  สสวท.จะเป็นผู้ออกค่าสมัครให้มูลค่า 15,600 บาท/คน   แต่จะไม่รวมค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องจ่ายเอง) รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ เงื่อนไขการรับสมัคร ผู้สมัครต้องดำเนินการขออนุญาตต้นสังกัดด้วยตนเองและต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดในการเข้ารับการอบรมทั้ง 5 วันหากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของท่าน เพื่อนครู ในสถานศึกษาของตนเองและท้องถิ่น รวมทั้งร่วมงานกับ สสวท. ในการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ สสวท. จะพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมโดยการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสิทธิขาดของ สสวท. สงวนสิทธิมอบประกาศนียบัตร เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบ 5 วันเท่านั้น การรับสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ (MTEC-IPST-RobotCamp) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม […]

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่น 4

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ครู

   ตามที่ สสวท. ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 4 และปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นั้น คณะกรรมการได้เลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  6 – 10 กรกฏาคม 2559  ผลการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และแนวทางการอบรม ดังแนบ(pdf) ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโปรดศึกษาแนวทางการอบรม การเตรียมตัว และกำหนดการ อย่างละเอียด และส่งแบบตอบรับการประชุมฯ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ไม่เช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยส่งมายัง    e-mail : computer.ipst@gmail.com  หรือทางโทรสาร  0 2392 6628 หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยี สสวท. โทร. 0 2392 4021 ต่อ 3413 (นายนิพนธ์ ศุภศรี) หมายเหตุ: ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด […]

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเป็นวิทยากรแกนนำ

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ตามที่ สสวท.ประกาศ "ขอเชิญครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๔"  นั้น เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดเทอม ทำให้ผู้สนใจหลายท่านไม่สามารถดำเนินการสมัครได้ทัน จึงขยายการส่งใบสมัครจนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙         จึงเรียนเชิญครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๔ มายัง computer.ipst@gmail.com  ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เอกสารแนบ:   ใบสมัครวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4(pdf)                      ใบสมัครแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4(word) ส่งใบสมัครมาอีเมลที่:  computer.ipst@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เมื่อ สสวท. ได้รับอีเมลแล้วจะแจ้งกลับทางอีเมล (สำหรับเอกสารฉบับจริงให้นำมาในวันอบรม) *หมายเหตุ    ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกข้อมูลครบเท่านั้น ติดต่อ สอบถาม: สาขาวิชาเทคโนโลยี สสวท.                         โทร. ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๓๔๑๓ (นายนิพนธ์ ศุภศรี) […]

เชิญครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๔

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

         ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ ที่จะพัฒนาครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีศักยภาพในการจัดการการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้น จำนวน ๘๐ คน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่นท้องและร่วมงานกับ สสวท. เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น พัฒนาหลักสูตร พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เป็นวิทยากร ร่วมประชุมวิชาการ ร่วมจัดการอบรมขยายผล(ถ้ามี) ร่วมงานวิจัย เป็นต้น           ในโครงการนี้ผู้สมัครเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์จะต้องส่งใบสมัครและข้อมูลผู้สมัครภายใต้การอนุญาตของผู้บริหารโรงเรียน และเมื่อผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการอบรม ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย สสวท. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เมื่อผ่านเกณฑ์การอบรมทั้ง ๒ ครั้ง จึงจัดเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์           จึงเรียนเชิญครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๔ มายัง computer.ipst@gmail.com  ภายในวันที่ […]

รับสมัครครูเข้าอบรมการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ Software, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ครู

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการโปรแกรม เพื่อให้ผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและได้นำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน

โครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการ-กิจกรรม, โครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

หลักการและเหตุผล ตามแผนอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการฝึกอบรมครูที่มีศักย์ภาพ เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนำให้ท้องถิ่นจากนั้นให้วิทยากรแกนนำไปขยายผลในการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบ และทำหน้าที่ให้การอบรมครูประจำการในสังกัด รวมถึงเป็นผู้นำทางวิชาการในท้องถิ่นต่อไป เป้าหมายของโครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์ เป้าหมายเชิงปริมาณ : อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมที่จะเป็นวิทยากรแกนนำจะ ได้รับการอบรมตามหลักสูตรวิทยากรแกนนำ เป้าหมายเชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ จะได้รับการ อบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำ วัตถุประสงค์ของการอบรมครูแกนนำ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ มีความรู้ในเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนมีความมั่นใจที่จะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในการเป็นวิทยากรอบรมครูประจำการ ตลอดจนเป็นผู้นำทางวิชาการในท้องถิ่น เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากรในท้องถิ่นได้คิด และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน สำหรับใช้ในการเรียนการสอน และการอบรมครูเพื่อใช้ใน การอบรมครูและเผยแพร่แก่ครูประจำการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคัดเลือก วิทยากรแกนนำจะคัดเลือกจากครูผู้สอน ศึกษานิเทศน์ และสามัญศึกษาจังหวัดโดยมีรายละเอียดดังนี้ · วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอน o จบสายคอมพิวเตอร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี o จบสายวิทยาศาสตร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 4 ปี o อื่นๆ […]

การอบรม

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล

การจัดอบรมการใช้ชุดกล่องสมองกล  ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและศึกษาบทเรียนได้ที่ http://ipstbox.programming.in.th/ รายละเอียดเนื้อหาในการอบรมมีดังนี้ บทที่ 1 การสร้างชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBox 1) จุดประสงค์ แนวคิด และอุปกรณ์ 2) ความรู้ · รู้จักไมโครคอนโทรลเลอร์   · แนะนำไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega16 · อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนบอร์ด IPST-MicroBox · ส่วนประกอบชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBox · ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจร · ทดสอบการทำงานของวงจร · สัญลักษณ์เกี่ยวกับวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 2 IPST-MicroBox และโปรแกรมสนับสุนน 1) จุดประสงค์ แนวคิด และอุปกรณ์ 2) ความรู้ · ซอฟต์แวร์สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม   · การพัฒนาโปรแกรมด้วย AVR Studio · การดาวน์โหลดโปรแกรมลงไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านพอร์ตขนาน · แผงวงจรหลักของ IPST-MicroBox · แผงวงจรแสดงตัวเลข […]

ดาวน์โหลดร่างเอกสารประการอบรม scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ Text, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ครู

ตามที่สาขาคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมครูหลักสูตร การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://computer.ipst.ac.th/?page_id=541     Share PostTwitterFacebookGoogle +1

ประกาศ:รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม”การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์”

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ครู, ประกาศ

scratchตามที่สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมครูหลักสูตร “การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์” นั้น คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ได้รับการอบรมจำนวน 180 คนจากผู้สมัครจำนวน 767 คน ดังรายชื่อข้างล่าง

คำชี้แจง

 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  สสวท. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ได้แก่
  • ค่าเดินทาง (เบิกได้เฉพาะค่าโดยสารปรับอากาศ หรือค่ารถไฟชั้น 2 เท่านั้น)
  • ค่าที่พัก (ต้องพักที่โรงแรมรอยัล เบญจา และพักคู่กับผู้เข้ารับการอบรมท่านอื่นที่สสวท. จัดให้) แผนที่
  • ค่าอาหารทั้ง 3 มื้อ (เช้า กลางวัน และเย็น)
  • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอื่นๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าเอกสารอบรม
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับจดหมายยืนยันพร้อมแบบตอบรับการเข้าฝึกอบรม(ทั้งทางไปรษณีย์และอีเมล) ขอให้ส่งแบบตอบรับฯกลับสสวท. ภายในวันที่  6 ส.ค. 2555 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 3. สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สสวท. จะเปิดให้ดาวน์โหลดเอกสารชุดอบรมหลังจากที่การอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ที่เว็บไซต์ของสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

หมายเหตุ : (1) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์ และไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้ารับการอบรมได้
                 (2) ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วมการอบรมตลอดทั้ง 5 วัน

[รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก….]