Posts Tagged ‘หนังสือ’

หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, แบบเรียน-คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาติดต่อสั่งซื้อได้ที่ แผนกขายส่ง โทร 0-23741375-6 หรือสอบถามข้อมูล สสวท. Read More.

IPST e-Book Store

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

IPST e-Book Store แอปพลิเคชั่นที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android รวบรวม e-Books เกี่ยวกับหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์