Posts Tagged ‘หนังสือ’

หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) สสวท.

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ประถมศึกษาปีที่1, ประถมศึกษาปีที่2, ประถมศึกษาปีที่4, ประถมศึกษาปีที่5, มัธยมศึกษาปีที่1, มัธยมศึกษาปีที่2, มัธยมศึกษาปีที่4, มัธยมศึกษาปีที่5, ระดับชั้นเรียน, วิทยาการคำนวณ, แบบเรียน-คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำหน่ายโดยองค์การค้า สกสค  2249 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง Read More.

หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, แบบเรียน-คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำหน่ายโดยองค์การค้า สกสค  2249 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง Read More.

IPST e-Book Store

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

IPST e-Book Store แอปพลิเคชั่นที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android รวบรวม e-Books เกี่ยวกับหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์