Posts Tagged ‘วิทยากรแกนนำ’

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่น 4

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ครู

   ตามที่ สสวท. ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 4 และปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นั้น คณะกรรมการได้เลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  6 – 10 กรกฏาคม 2559  ผลการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และแนวทางการอบรม ดังแนบ(pdf) ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโปรดศึกษาแนวทางการอบรม การเตรียมตัว และกำหนดการ อย่างละเอียด และส่งแบบตอบรับการประชุมฯ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ไม่เช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยส่งมายัง    e-mail : computer.ipst@gmail.com  หรือทางโทรสาร  0 2392 6628 หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยี สสวท. โทร. 0 2392 4021 ต่อ 3413 (นายนิพนธ์ ศุภศรี) หมายเหตุ: ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด […]

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเป็นวิทยากรแกนนำ

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ตามที่ สสวท.ประกาศ "ขอเชิญครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๔"  นั้น เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดเทอม ทำให้ผู้สนใจหลายท่านไม่สามารถดำเนินการสมัครได้ทัน จึงขยายการส่งใบสมัครจนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙         จึงเรียนเชิญครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๔ มายัง computer.ipst@gmail.com  ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เอกสารแนบ:   ใบสมัครวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4(pdf)                      ใบสมัครแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4(word) ส่งใบสมัครมาอีเมลที่:  computer.ipst@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เมื่อ สสวท. ได้รับอีเมลแล้วจะแจ้งกลับทางอีเมล (สำหรับเอกสารฉบับจริงให้นำมาในวันอบรม) *หมายเหตุ    ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกข้อมูลครบเท่านั้น ติดต่อ สอบถาม: สาขาวิชาเทคโนโลยี สสวท.                         โทร. ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๓๔๑๓ (นายนิพนธ์ ศุภศรี) […]

ขอเชิญวิทยากรแกนนำสาขาคอมพิวเตอร์ร่วมประชุมวิชาการ CTEF2016 โดย สสวท. สนับสนุนค่าลงทะเบียนให้ฟรี

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

       สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานประชุมสัมนาทางวิชาการและประชุมเชิงวิชาการ การศึกษาไทยเพื่ออนาคต: Conference for Thailand Education Future(CTEF2016) ในหัวข้อ "ประหยัดเวลาสอน เพิ่มคุณภาพเรียนรู้" ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กทม.        จึงขอเชิญวิทยากรแกนนำสาขาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดย สสวท.เป็นผู้สนับสนุนค่าลงทะเบียน  เฉพาะ 100 ท่านแรกที่ลงทะเบียนมาที่ http://goo.gl/forms/oe7TTLO7dR เท่านั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม และรายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.ku.ac.th/ctef2016  เอกสารแนบ: จดหมายเชิญวิทยากรแกนนำ   Share PostTwitterFacebookGoogle +1

เชิญครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๔

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

         ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ ที่จะพัฒนาครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีศักยภาพในการจัดการการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้น จำนวน ๘๐ คน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่นท้องและร่วมงานกับ สสวท. เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น พัฒนาหลักสูตร พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เป็นวิทยากร ร่วมประชุมวิชาการ ร่วมจัดการอบรมขยายผล(ถ้ามี) ร่วมงานวิจัย เป็นต้น           ในโครงการนี้ผู้สมัครเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์จะต้องส่งใบสมัครและข้อมูลผู้สมัครภายใต้การอนุญาตของผู้บริหารโรงเรียน และเมื่อผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการอบรม ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย สสวท. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เมื่อผ่านเกณฑ์การอบรมทั้ง ๒ ครั้ง จึงจัดเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์           จึงเรียนเชิญครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๔ มายัง computer.ipst@gmail.com  ภายในวันที่ […]

โครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการ-กิจกรรม, โครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

หลักการและเหตุผล ตามแผนอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการฝึกอบรมครูที่มีศักย์ภาพ เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนำให้ท้องถิ่นจากนั้นให้วิทยากรแกนนำไปขยายผลในการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบ และทำหน้าที่ให้การอบรมครูประจำการในสังกัด รวมถึงเป็นผู้นำทางวิชาการในท้องถิ่นต่อไป เป้าหมายของโครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์ เป้าหมายเชิงปริมาณ : อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมที่จะเป็นวิทยากรแกนนำจะ ได้รับการอบรมตามหลักสูตรวิทยากรแกนนำ เป้าหมายเชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ จะได้รับการ อบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำ วัตถุประสงค์ของการอบรมครูแกนนำ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ มีความรู้ในเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนมีความมั่นใจที่จะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในการเป็นวิทยากรอบรมครูประจำการ ตลอดจนเป็นผู้นำทางวิชาการในท้องถิ่น เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากรในท้องถิ่นได้คิด และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน สำหรับใช้ในการเรียนการสอน และการอบรมครูเพื่อใช้ใน การอบรมครูและเผยแพร่แก่ครูประจำการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคัดเลือก วิทยากรแกนนำจะคัดเลือกจากครูผู้สอน ศึกษานิเทศน์ และสามัญศึกษาจังหวัดโดยมีรายละเอียดดังนี้ · วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอน o จบสายคอมพิวเตอร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี o จบสายวิทยาศาสตร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 4 ปี o อื่นๆ […]