Posts Tagged ‘มัธยมศึกษา’

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ครู, คู่มือครู, ดาวน์โหลด, มัธยมศึกษาปีที่1, มัธยมศึกษาปีที่2, มัธยมศึกษาปีที่3, มัธยมศึกษาปีที่4, มัธยมศึกษาปีที่5, มัธยมศึกษาปีที่6, วิทยาการคำนวณ, สื่อการสอน, สื่อประกอบ, หลักสูตร, แบบเรียน-คู่มือครู, แผนการสอน

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ดาวน์โหลด: คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ม.๑-๖ *** Read More.