Posts Tagged ‘การจัดกาเรียนรู้’

สไลด์ ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ครู, คู่มือครู, วิทยาการคำนวณ, สื่อการสอน, สื่อประกอบ

เพื่อให้ครูมีแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  สสวท.จึงได้จัดทำสไลด์เรื่องตัวอย่างการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง 2560) โดยสามารถดาวน์โหลด ดังลิงก์ ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

      ในปัจจุบันสถานศึกษา ผู้สอน  ผู้เรียน สามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  มีการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยจัดการเรียนการสอนให้สามารถนำความรู้ดังกล่าวมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ทั้งในด้านการจัดการชั้นเรียนของผู้สอน  ความสะดวกสบายในการเข้าถึงความรู้ของผู้เรียน  เครื่องมือที่ช่วยจัดการชั้นเรียน  เช่น  Edmodo, Socrative, MoodleMobile, Student Read More.