ความเป็นมา

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนาหลักสูตรและ สื่ออุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักใช้เหตุผล ใช้กระบวนการคิดระดับสูงแบบต่างๆ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา และสนุกกับการเรียน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายปฏิรูปการศึกษา สสวท. ได้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ขึ้นในปี 2549 ซึ่งเป็นครั้งที่ 5 พร้อมทั้งการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ และการประกวดซอฟต์แวร์ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3-4 ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหา และให้ผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้วย

ประวัติการจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์

โดย สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

          สาขาคอมพิวเตอร์เริ่มโครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ขึ้นในโอกาสครบรอบ 30 ปี การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ โดยรอบคัดเลือกจะจัดขึ้นที่ศูนย์จัดการแข่งขันระดับภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนศูนย์ฯ ละ 2 ทีม เพื่อเข้ามาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศได้จัดขึ้นที่ สสวท. ในโอกาสครบรอบ 30 ปี สสวท. ในวันที่ 1 ก.ย.2545 โดยมีจุดประสงค์ที่ต้องการพัฒนาการเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้หุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทลเลอร์เป็นสื่อ เพื่อให้นักเรียนสนุกไปกับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอน และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ สสวท. จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ครั้งที่ 1
พ.ศ.
2545
ริเริ่มโครงการฯ โดยจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-1 ก.ย. 2545 ในโอกาสครบรอบ 30 ปี วันสถาปนา สสวท. ณ ห้องรับรอง สสวท. เรสซิเดนท์ โดยมี ดร.นงนุช ชาญปริยวาทีวงศ์ รองผู้อำนวยการ สสวท. (ในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธีเปิด
การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
พ.ศ.
2546
เปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น "โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์" จัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2546 ในโอกาสครบรอบ 31 ปี วันสถาปนา สสวท. ณ ห้องนิดา สะเพียรชัย สสวท. และเริ่มจัดให้มีการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 และประกวดซอฟต์แวร์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ภายในโครงการดังกล่าวเป็นครั้งแรก โดยมีอาจารย์นารี วงศ์สิโรจน์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. (ในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธีเปิด
การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
พ.ศ.
2547
มีการจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ และการประกวดซอฟต์แวร์ ภายใต้โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ซึ่งไม่ได้จัดให้เป็นกิจกรรมของงานครบรอบวันสถาปนา สสวท. โดยจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศขึ้นในระหว่างวันที่ 29 ส.ค.-1ก.ย.2547 ณ ห้องนิดา สะเพียรชัย สสวท. โดยมีรองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษา สสวท. เป็นประธานในพิธีเปิด
การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ครั้งที่ 3
ครั้งที่4
พ.ศ.
2548
มีการจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ และการประกวดซอฟต์แวร์ขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2548 ณ ศูนย์กลางการเรียนรู้ ICT แห่งชาติ ชั้น 6 เซ็นทรัลเวิล์ด พลาซ่า (เวิล์ดเทรดเซ็นเตอร์เดิม) กรุงเทพฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษา สสวท. เป็นประธานในพิธีเปิด


สาขาคอมพิวเตอร์   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)