HARDWARE
AX-11
ชิ้นส่วนอุปกรณ์มาตรฐาน
รู้จักกับ AX-11
การบรรจุแบตเตอรี่
LEGO
ชิ้นส่วนอุปกรณ์มาตรฐาน
RCX ของ LEGO
ตัวอย่างการประกอบหุ่นยนต์#1
ตัวอย่างการประกอบหุ่นยนต์#2
การติดตั้ง Touch Sensor
การติดตั้ง Light Sensor
ตัวอย่างการสร้างแขนจับ แบบที่ 1
ตัวอย่างการสร้างแขนจับ แบบที่ 2


แสดงผลที่หน้าจอขนาด
1024x768