โปรแกรม Scoreboard สำหรับจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกปี 2548โปรแกรมScoreboard สำหรับใช้จัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์รอบคัดเลือก ประกอบไปด้วย
1. นาฬิกาจับเวลา ที่สามารถกำหนดเวลาที่ต้องการได้ เมื่อตั้งเวลาที่ต้องการแล้ว ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่มเริ่มการแข่งขัน นาฬิกาก็จะเริ่ม ทำงานแสดงตัวเลขเวลาที่เหลือ มีปุ่ม Set สำหรับลบเวลาที่ตั้งไว้ มีปุ่ม Pause สำหรับหยุดเวลาการแข่งขันได้ ถ้ามีปัญหา ในระหว่างการแข่งขัน
2. ป้ายบอกคะแนนการแข่งขันของ TEAM A และ TEAM B สามารถเพิ่มหรือลดคะแนนของแต่ละทีมที่ทำได้ด้วยการใช้ เมาส์คลิกเหนือตัวเลขเพื่อเพิ่มและคลิกใต้ตัวเลขเพื่อลด มีปุ่ม Set สำหรับลบคะแนนทั้งTEAM Aและ TEAM B
3. ป้ายแสดงตำแหน่งการสุ่มเพื่อวางกล่องสีสำหรับการแข่งขันของทีม A และ B ซึ่งโปรแกรมจะถูกกำหนดว่าถ้าสุ่มได้กล่องสีใด เหลืองหรือแดง แล้วอีก 2ใน 3 กล่องจะต้องมีสีและลำดับการวางที่สอดคล้องกัน
4. ป้ายแสดงจำนวนครั้งของการขอRetry โดยการใช้เมาส์คลิกเพื่อเพิ่มหรือลดได้เหมือนกับการเพิ่มลดคะแนน และปุ่ม Set สำหรับ ลบ  สาขาคอมพิวเตอร์   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)