IPST ROBOT CONTEST 2006


รูปแบบสนามการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์
รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค ประจำปี 2549

  คำอธิบายเพิ่มเติม
>> เป็นตัวอย่างรูปแบบสนามที่ใช้ในการแข่งขันรอบคัดเลือก ระดับภูมิภาคในวันที่ 30 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2549
>> เส้นสีแดงเป็นเส้นแสดงความยาว และตัวเลขที่ปรากฎ มีหน่วยวัดเป็นเซนติเมตร (ซึ่งจะไม่ปรากฎในสนามจริง)
>> ขนาด หรือสัดส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
>> สีพื้นและสีเส้น อาจมีการสลับค่าสีกันในภายหลัง (สีขาวเปลี่ยนเป็นสีดำ สีดำเปลี่ยนเป็นสีขาว)
>> รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกันในวันแรกของการแข่งขัน
>> สสวท. จะสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสนามโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
>> สสวท. มีสิทธิ์ที่จะไม่ชี้แจงแนวทางหรือรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในรูปแบบสนามดังกล่าว
>> กติกาและสนามที่สมบูรณ์ในการแข่งขัน สสวท. จะเป็นผู้กำหนดและจะนำส่งไปยังศูนย์ฯ ทั่วประเทศ โดยกำหนดให้ทุกศูนย์ฯ ชี้แจงกติกาพร้อมๆ กันในวันแรกของการจัดการแข่งขัน

........................................................................

สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร . 0 2392 4021 ต่อ 3406, 3413 โทรสาร 0 2392 6628