รูปแบบสนามการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์
รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค

กติกาการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ประจำปี 2548
รอบคัดเลือกตัวแทนศูนย์การแข่งขันทั่วประเทศ

ภารกิจ
แต่ละทีมจะต้องนำกล่องไปเก็บในห้องเก็บกล่อง ซึ่งการเดินทางแต่ละจุดและการเก็บกล่องจะมีคะแนน ทีมใดมีคะแนนรวมมากที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะ

เงื่อนไขการแข่งขัน
1. จับสลากจัดคู่ และลำดับการแข่งขัน แข่งขันครั้งละ 2 ทีม ตามลำดับ โดยมีการจับสลากเลือกจุดปล่อยหุ่นยนต์ มีเวลาเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน 2 นาที และมีเวลาแข่งขัน 5 นาที
2. เมื่อมีการปล่อยหุ่นยนต์แล้ว จึงจะมีการสุ่มกล่องสี และตำแหน่งวางกล่องสีในกลางสนาม ซึ่งจะมีกล่องสีฝ่ายละ 4 กล่อง โดยแบ่งเป็นกล่องที่อยู่หน้าห้องเก็บกล่อง 1 กล่อง (ซึ่งมีสีตามที่สุ่มได้) และกล่องที่อยู่ตรงกลางสนาม 3 กล่อง ซึ่ง 3 กล่องนี้แบ่งเป็นสีของฝั่งตนที่สุ่มได้ 2 กล่อง และสีของฝ่ายตรงข้าม 1 กล่อง
3. ในระหว่างการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถแก้ไขหรือดาวน์โหลดโปรแกรมใหม่ได้
4. สนามการแข่งขันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างxยาว=120x240 ซ.ม. โดยมีลักษณะดังแนบ หุ่นยนต์มีขนาดไม่เกินกว้างxยาวxสูง=30x30x25 ซ.ม. และขนาดของกล่องสี (2 สีใดๆ ที่เซนเซอร์สามารถแยกได้) ขนาดกว้าง?ยาว = 2x2 นิ้ว ข้อควรแนะนำ : เพื่อความสะดวกในการลงสนามแข่งขัน หุ่นยนต์ควรมีขนาด 25x25x25 ซม.
5. อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันปล่อยหุ่นยนต์ด้วยตนเอง หลังจากนั้นแล้วผู้เข้าแข่งขันไม่มีสิทธิแตะต้องหุ่นยนต์ ใด ๆ ในสนามอีก ยกเว้นแต่ต้องการเริ่มต้นใหม่ หากแตะตัวหุ่นยนต์แล้ว ทางกรรมการจะถือว่าเป็นการขอเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ โดยการเริ่มต้นใหม่จะมีจุดวางอยู่ 2 จุด คือ
- หากหุ่นยนต์ยังไม่ผ่านจุดตรวจสอบสีในห้องเก็บกล่อง จะปล่อยหุ่นยนต์ที่จุดปล่อยหุ่นยนต์
- หากหุ่นยนต์ผ่านการตรวจสอบสีในห้องเก็บกล่องแล้ว จะปล่อยหุ่นยนต์ที่จุดเริ่มต้นหมายเลข 2
6. กรณีหุ่นยนต์ทั้งสองเดินชนกัน เกินเวลา 3 วินาที กรรมการจะยกธงแล้วให้ผู้แข่งขันนำหุ่นยนต์มาไว้ที่จุดเริ่มต้นจากข้อ 5
เกณฑ์การให้คะแนน
ผู้แข่งขันทั้งสองฝ่ายเริ่มต้นที่จุดปล่อยหุ่นยนต์ และเดินเก็บคะแนน ดังรายการต่อไปนี้
1) หุ่นยนต์สามารถเดินตามเส้นรอบวงเวียนใหญ่ในแนวทวนเข็มนาฬิกา โดยใช้เซนเซอร์ จะได้ 10 คะแนน(นับคะแนนครั้งเดียว)
2) หุ่นยนต์สามารถเดินตามเส้นจากจุดที่สิ้นสุดวงเวียนใหญ่ไปจนสิ้นสุดอ้อมน้อย โดยใช้เซนเซอร์จะได้ 5 คะแนน (นับคะแนนครั้งเดียว)
3) หุ่นยนต์สามารถนำกล่องหน้าห้องเก็บกล่อง เข้าไปยังห้องเก็บกล่อง จะได้คะแนน 10 คะแนน
4) หุ่นยนต์สามารถนำกล่องสีของฝ่ายตนเอง ซึ่งอาจจะอยู่โซนใดก็ได้มาเก็บไว้ในห้องเก็บกล่อง จะได้คะแนนกล่องละ 5 คะแนน และจะสามารถเก็บกล่องเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านข้อ 1-3 มาแล้ว และการเดินทางไปเก็บกล่องในโซนของตนเองจะต้องเดินตามเส้นเท่านั้น ส่วนกล่องสีของตนเองที่วางอยู่ในโซนฝ่ายตรงข้าม จะเดินไปเก็บด้วยวิธีใดก็ได้ โดยจะได้ 8 คะแนน (แต่ต้องไม่ก่อกวนฝ่ายตรงข้าม)
5) หุ่นยนต์นำกล่องสีของฝ่ายตรงข้ามมาเก็บไว้ในห้องเก็บกล่องของตน ฝ่ายตรงข้ามได้รับคะแนนกล่องละ 5 คะแนน
6) หุ่นยนต์ของทีมใดก่อกวนหุ่นยนต์ของฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายตรงข้ามจะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นดังนี้
-กรณีที่หุ่นยนต์ของทีมใด ข้ามโซนแล้วทำให้ผู้อื่นเกิดปัญหาใดๆ ผู้เสียหายได้รับ 2 คะแนน
-กรณีที่หยิบกล่องผิด ฝ่ายเจ้าของกล่องจะได้รับ 3 คะแนน และกรรมการจะนำกล่องใหม่มาวางแทนที่ทันที
-ถ้าเกิดทั้ง 2 กรณี ฝ่ายผู้เสียหายได้ 5 คะแนน
7) หากทีมใดขอเริ่มต้นใหม่คะแนนจะติดลบครั้งละ 2 คะแนน

........................................................................
สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 0 2392 4021 ต่อ 3406, 3413 โทรสาร 0 2392 6628