ผลการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2545

  ผลการแข่งขัน
      ชนะเลิศ ทีมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
      รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมโรงเรียนสตรีวิทยา 2 จ. กรุงเทพฯ
      รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
      รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง

   


  ภาพวีดีโอเทปการแข่งขัน
       การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศปี 2545
  สาขาคอมพิวเตอร์   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)