คณะผู้จัดทำ
คณะผู้จัดทำ ฉบับเผยแพร่ปี 2547
ชื่อ - สกุล
สังกัด
จังหวัด
1. นางสาวอ้อ   แซ่อั๊ง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ
2. นายชเลงศักดิ์   ฤกษ์วัลย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
3. นายศักดา   วุ้นศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ
4. นายองอาจ   พรมประไพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
5. นายโชติก   ทรัพย์ดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
6. นายอนุรักษ์   พูลเพิ่ม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุรี
7. นายนิพนธ์   สมัครค้า โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
8. นางสาวจีระพร   สังขเวทัย สสวท. กรุงเทพฯ
 
คณะผู้จัดทำ ฉบับเผยแพร่ปี 2548 - 2549
ชื่อ - สกุล
สังกัด
จังหวัด
1.
นายนิพนธ์   สมัครค้า โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
2.
นางสาวทัศนีย์ กรองทอง สสวท. กรุงเทพฯ
3.
นายนิรมิษ เพียรประเสริฐ สสวท. กรุงเทพฯ
 
IPST ROBOT CONTEST
จัดทำและเผยแพร่โดย : สาขาคอมพิวเตอร์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

924 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 3406 - 3415
โทรสาร 0 2392 6628
http://oho.ipst.ac.th
computer@ipst.ac.th
Update : Monday, 30 January, 2006 1:47 PM