การเชื่อมต่อแผงวงจรขับมอเตอร์ไฟตรง

การเชื่อมต่อแผงวงจรขับมอเตอร์ไฟตรง

 1. แผงวงจรขับมอเตอร์ไฟตรง
  แผงวงจรขับมอเตอร์ไฟตรงใช้สำหรับควบคุมความเร็วและทิศทางของมอเตอร์ไฟตรง (DC motor)

 

Motor Drive module
รูปที่ 7.1 รูปร่างและส่วนประกอบที่สำคัญของแผงวงจรขับมอเตอร์ไฟตรง
Motor Driver Circuit
รูปที่ 7.2 วงจรสมบูรณ์ของแผงวงจรขับมอเตอร์ไฟตรง

 

 1. การเชื่อมต่อมอเตอร์และแผงวงจรขับมอเตอร์ไฟตรง
  การใช้งานมอเตอร์และแผงวงจรขับมอเตอร์ จะมีการเชื่อมต่อดังแผนภาพในรูปที่ 0.3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

Motor Connect
รูปที่ 7.3 แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อมอเตอร์ แผงวงจรขับ และแผงวงจรหลักเข้าด้วยกัน

 

 • ต่อสายไฟเลี้ยงให้กับแผงวงจรขับมอเตอร์ไฟตรงในย่าน +6V ถึง +12V ซึ่งสามารถดึงมาจากขั้วจ่ายไฟที่อยู่ด้านข้างช่องเสียบอะแดปเตอร์บนแผงวงจรหลักได้
 • เชื่อมต่อสายสัญญาณควบคุม โดยใช้สายสัญญาณแบบ PCB3AB จำนวน 3 เส้น ระหว่างแผงวงจรหลักและแผงวงจรขับมอเตอร์ไฟตรง ดังนี้
  พอร์ตบนแผงวงจรหลัก   พอร์ตบนแผงวงจรขับมอเตอร์
  PD2 DIR1A
  PD3 DIR1B
  PD4 PWM1
 • เชื่อมมอเตอร์เข้ากับพอร์ต OUT1 บนแผงวงจรขับมอเตอร์
 • หากต้องการใช้งานมอเตอร์ผ่านพอร์ต OUT2 ให้เชื่อมสายสัญญาณจากพอร์ต PD5 – PD7 จากแผงวงจรหลัก ดังนี้
  พอร์ตบนแผงวงจรหลัก   พอร์ตบนแผงวงจรขับมอเตอร์
  PD7 DIR2A
  PD6 DIR2B
  PD5 PWM2