คณะบรรณาธิการบทความ

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

  1. นายพรพจน์ พุฒวันเพ็ญ                      สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.
  2. นายนิพนธ์    ศุภศรี                            สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.
  3. นางสาวจินดาพร หมวกหมื่นไวย            สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.
  4. นางสาวทัศนีย์   กรองทอง                   สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.
  5. นางสาวพรพิมล   ตั้งชัยสิน                  สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.
  6. นายพนมยงค์   แก้วประชุม                  สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.
  7. นางสาววชิรพรรณ ทองวิจิตร                สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.