ติดต่อเรา

สาขาคอมพิวเตอร์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้น 4 อาคาร 15 ปี สสวท. 
เลขที่ 924 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

email pkaew@ipst.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 3406
fax 0-2392-6628
world-icon http://oho.ipst.ac.th
Social-Network-Facebook-icon http://www.facebook.com/oho.ipst
Twitter https://twitter.com/ohoweb