ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการเผยแพร่ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน

เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ทางสาขาคอมพิวเตอร์ จัดทำขึ้นและได้ใช้อบรมไปแล้วในปี ที่ผ่านๆ มา ได้ถูกนำไปใช้อย่างกว้าง ทางสาขาคอมพิวเตอร์  จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่สื่อกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ลงในอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ครูผู้สนใจ สามารถสำเนาสื่อเหล่านี้ ไปใช้ในการเรียนการสอน และการอบรมภายในโรงเรียนหรือในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ * เอกสารที่จัดเผยแพร่ อยุ่ในรูปแบบของ PDF ดังนั้นก่อนการใช้งาน ควรติดตั้งโปรแกรมAdobe Acrobat reader  ในเครื่องให้เรียบร้อย Share PostTwitterFacebookGoogle +1

ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการเผยแพร่ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน

แนวคิด จุดประสงค์       เอกสารชุดนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรม 7  กิจกรรม ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป แต่มีความต่อเนื่องกัน อ้างอิงถึงกันได้ และเป็นกิจกรรมที่เน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ฉะนั้นผู้ศึกษาจะต้องเตรียมตัวเรื่อง การศึกษาเนื้อหาหลักในแต่ละกิจกรรม เตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์ เช่น โปรแกรม Windows98 WindowsXP MS-office97 ตามรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม เพื่อความเข้าใจและสร้างความมั่นใจให้กับตนเองในการนำไปใช้งานต่อไป กิจกรรมสำหรับการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมมีแนวคิด จุดประสงค์ และเวลาที่ใช้ในการศึกษาดังตาราง  คณะผู้พัฒนาเอกสารฝึกอบรมครู กิจกรรมที่ 1 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 98 กิจกรรมที่ 2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional กิจกรรมที่ 3 การติดตั้งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 97 กิจกรรมที่  4 ส่วนประกอบของไมโครคอมพิวเตอร์ ใบความรู้ที่ 4.1 ส่วนประกอบของไมโครคอมพิวเตอร์ ใบความรู้ที่ 4.2 การถอดส่วนประกอบของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ กิจกรรมที่ 5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กิจกรรมที่ 6 รู้จักกับระบบอินทราเน็ต |สื่อการสอน กิจกรรมที่ 7 การติดตั้งและการจัดการข้อมูลในเว็บเซิร์ฟเวอร์ ภาคผนวก ก  เฉลยใบงาน ภาคผนวก ข  เฉลยแบบทดสอบตนเอง ภาคผนวก […]