โครงการค่ายยุวคอมพิวเตอร์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการ-กิจกรรม, โครงการค่ายยุวคอมพิวเตอร์

           สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) มีหน้าที่หลักในการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน อบรมและพัฒนาครูวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ในการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โครงการค่ายยุวคอมพิวเตอร์เป็นโครงการหนึ่งที่ ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ที่จัดโดยสาขาคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักและสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้มีพื้นฐานและทักษะในด้านคณิตศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวคอมพิวเตอร์  รายละเอียดการรับสมัคร ระยะเวลาการเข้าค่ายฯ ระยะเวลาการเข้าค่ายยุวคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 วัน 4 คืน หลักฐานการสมัคร ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และคำยินยอมของผู้ปกครอง แบบตอบรับการเข้าค่ายฯ ซึ่งกรอกที่อยู่ของท่านพร้อมติดแสตมป์ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดในใบสมัคร สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของปีการศึกษานั้น จำนวน 1 ชุด หมายเหตุ :  นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะใช้ ปพ.1 […]

ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการค่ายยุวคอมพิวเตอร์

ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) มีหน้าที่หลักในการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน อบรมและพัฒนาครูวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ในการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ [Link…] โครงการค่ายยุวคอมพิวเตอร์เป็นโครงการหนึ่งที่ ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ที่จัดโดยสาขาคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักและสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้มีพื้นฐานและทักษะในด้านคณิตศาสตร์   วันเวลา กิจกรรมในค่ายฯ คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร ระยะเวลาการเข้าค่าย ศูนย์จัดค่ายฯ [รายชื่อศูนย์จัดค่าย] วันเวลา จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2555 ณ 11 ศูนย์ทั่วประเทศ ช่วงเวลาการรับสมัคร สมัครได้ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2555 สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ที่ปิดรับสมัครไปแล้ว หรือผู้ที่ยังไม่ได้สมัครสามารถสมัครไปยังศูนย์อื่นๆ ที่ยังไม่เต็มได้ โดยการสอบถามโดยตรงไปยังศูนย์ที่ท่านต้องการสมัคร   กิจกรรมในค่ายยุวคอมพิวเตอร์ กิจกรรมในค่ายยุวคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่เน้นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคิดและแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นทั้งกิจกรรมวิชาการและเกมที่แฝงแนวความคิดในการแก้ปัญหา โปรแกรมการเรียนในค่ายยุวคอมพิวเตอร์ […]