rice
การปลูกข้าว
ขาวดอกมะลิ 105
กรมส่งเสริมการเกษตร

เรียบเรียง/ภาพ
จุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภกองส่งเสริมพืชไร่นากรมส่งเสริมการเกษตร
สุเทพ ลิ้มทองกุลสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตร
วีระศักดิ์ ศรีอ่อนสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตร
นิกูล รังสิชลสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตร
เครือวัลย์ อัตตะวิริยะสุขสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตร
ปรีชา วังศิลาบัตรกองกีฏและสัตววิทยากรมวิชาการเกษตร

จัดทำ
วิไลภรณ์ ชนกนำชัยกองเกษตรสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร

จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศ่าสตร์