พันธุ์ฝรั่ง การขยายพันธุ์ฝรั่ง
การปลูกฝรั่ง การเตรียมดิน
การเตรียมหลุมปลูก วิธีปลูก
การปฏิบัติดูแลรักษา การบังคัดให้ฝรั่งออกดอก
การห่อผล การเก็บเกี่ยว
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง เอกสารอ้างอิง
ลักษณะฝรั่งที่เหมาะสมจะส่งจำหน่ายต่างประเทศ
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับฝรั่งที่ต้องการส่งจำน่ายต่างประเทศ