ผู้แทนคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ปี 2556

 

 

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2556 (IOI2013)
ระหว่างวันที่ กรกฎาคม 2556 ณ ประเทศออสเตรเลีย

 

นายจิรายุ ลือเวศย์วณิช   
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
จ.นครปฐม

 

 


นายณัฐกุล กิจถาวร 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
จ.นครปฐม

 

นายวรท เปรมตุ่น   
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
กรุงเทพฯ

 


นายสรวีย์ พรเจริญวาสน์  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพฯ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 Call center 0-2335-5222