ดาวน์โหลดเอกสารและสื่อประกอบการอบรม scratch รุ่น 2

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ตามที่สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. ได้จัดอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้นำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในโรงเรียน และขยายผลไปยังสถานศึกษาใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อและเอกสารประกอบการอบรมดังนี้

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

Invalid download ID.