ขอเชิญร่วมพิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกแบบและเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับร่าง)

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

   สสวท. ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่อกรอบหลักสูตรและคู่มือการใช้หลัก สูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกแบบและเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่ เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเป็นหลักสูตรฉบับที่พร้อมใช้จริง โดยเข้าไปอ่านรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นได้ที่http://www.ipstweb.com/web/index.php/news-and-announcements/training-seminar/item/1126-2013-11-15-04-07-24